Year: 1995 Source: International Psychogeriatrics, v.7, no.2, (1995), p.183-198 SIEC No: 20020461