Year: 1980 Source: Hospital & Community Psychiatry, v.31, no.12, (1980), p.844-847 SIEC No: 19830708