Year: 1972 Source: Ebony Magazine, v.27, (October 1972), p.154-156 SIEC No: 20070585