Year: 1992 Source: Spokane, WA: Classic Publishing, 1992. 215+p. SIEC No: 19971348