Year: 1981 Source: Psychiatric Nursing, v.22, no.3, (July-September 1981), p.18-19 SIEC No: 19872071