Year: 1985 Source: Psychotheraphy Psychosomatics, v.43, no.2, (1985), p.104-112 SIEC No: 19861339