Year: 1982 Source: Community Psychiatry, v.33, no.3, (1982), p.212-215 SIEC No: 19840912