Year: 1980 Source: Hospital & Community Psychiatry, v.31, no.5, (1980), p.347-350 SIEC No: 19830172