Year: 1979 Source: Hospital & Community Psychiatry, v.30, no.6, (1979), p.407- 411 SIEC No: 19820496